دانلود سریال با لینک مستقیم http://cafe-serial.mihanblog.com 2020-04-06T05:51:44+01:00 text/html 2018-03-17T21:36:12+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . درب ضد سرقت چیست؟ http://cafe-serial.mihanblog.com/post/47 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همانگونه که از اسم آن مشخص است به دربی گفته میشود که مانع از ورود سارقین شده و در مقابل هر گونه دستکاری، تخریب و اهرم نمودن باشد و ایمن و قابل اطمینان باشد که شایان ذکر است این اطمینان به منزله ی صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی میتوان تفاوت بسیار زیادی را مشاهده نمود و به استحکام </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family: &quot;LMU Medad&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ضد سرقت ترك</span></em><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="FA"> </span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">پی برد. که بر خلاف درهای معمولی این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در مقابل فشار ، برش ، اهرم و دستکاری قفل از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و امنیت بسیار بیشتری از درب های معمولی حتی با نرده های حفاظتی دارند که اشاره به این مطلب ضروری میباشد که باید درب مورد استفاده قرار گرفته از استانداردهای این محصول بر خوردار بوده و از درب های متفرقه با ابزار یراق معمولی نباشد و در همه جهات دارای استاندارد باشد که در ادامه اشارات و راهنمایی هایی در خصوص خرید این محصول و مد نظر قرار دادن چند نکته اساسی در هنگام انتخاب آن کرده ایم.متاسفانه مرجع دقیق و کاملی در مورد درب های ضد سرقت و اشنایی آن در دسترس عموم نیست و متاسفانه اندک شرکت هایی از این نا آگاهی مردم سو استفاده کرده و درب های در شکل و شمایل درب های ضد سرقت را به عنوان </span></strong><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com/"><em><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت</span></em></a></span><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">به فروش میرسانند که از چند و یا حتی هیچکدام از استاندارد های این گونه </span></strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ها بر خوردار نبوده و دارای ایمنی معمولی در حد</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">های معمول و</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">میباشند به طور مثال در میان دو رویه درب هیچ گونه ورق و سازه فلزی به کار نرفته باشد که با چشم و نداشتن آگاهی در این خصوص فهمیدن آن بسیار مشکل میباشد.در این مقاله سعی شده است تا حدودی به این مسئله پرداخته و آشنایی و نکات لازم را در خصوص این گونه</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ها</span><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در حد قابل قبولی ارائه کنیم. با نصب اینگونه از درب ها دیگر با خیالی آسوده و آرامش خیال بیشتری از منزل خارج شده و درب منزل خود را قفل نمایید</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>. </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">همواره مسئله حفاظت از منازل با صرف هزینه کم یکی از دغدغه های افراد به شمار میرود که وجوددرب های ضد سرقت تولید داخل تا حدود بسیار زیادی از این نگرانی کاسته و بازار بسیار خوبی درکشور ایران را به خود اختصاص داده است. و باعث کاهش سرقت از منازل شده است که البته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوع انتخاب و سفارش</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></strong><a href="http://sepahandarb.com"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">در ضد سرقت</span></a><span dir="LTR"></span><strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">با محل مورد استفاده ی آن رابطه ی مستقیم دارد به طور مثال درب های مورد استفاده در ویلا کارخانجات و ادارات باید به مراتب دارای امنیت و مقاومت بیشتری نسبت به درب منازل باشد و از ورق فولادی ضخیمتری نسبت به درب منازل استفاده میشود و همچنین باید از سیستم های حفاظتی بیشتری بهرمند شوند و همچنین ساختار درب ها برای مکان های مختلف متفاوت میباشد و متناسب با محل مورد نظر از عایق صوتی ، عایق رطوبت ، عایق حرارت و برودت ، ضد اسید و سایر عایق ها استفاده میشود <br></span></strong></p><p align="center"><img src="http://chatsoheil.ir/uploads/1521325297711.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"></span></strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p><b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">مجموعه سپاهان درب از سال 88 فعالیت خود را در صنعت تولید درب ضد سرقت در كشور آغاز كرده و در این راستا توانسته جایگاه خوبی در بین تولید كنندگان ضد سرقت برای خود ایجاد كند به طوری كه فروش درب این مجموعه در سال از 50 هزار لنگه در سال 92 فراتر رفته و می توان گفت ضمن تامین بازار كشور و خدمات مناسب در زمینه تولید و فروش درب ضد سرقت آماده صادرات به كشور های همسایه را دارا می باشد از جمله خود كشور تركیه </span></b><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">كه </span><span dir="RTL"><a href="http://sepahandarb.com"><span style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">درب ضد سرقت ترك</span></a></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA"> ان بین مشتریان محبوب است</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;LMU Medad&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:&quot;LMU Medad&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2017-10-23T09:24:23+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم ایرانی کالسکه http://cafe-serial.mihanblog.com/post/5 <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;">دانلود فیلم کالسکه با لینک مستقیم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>دانلود فیلم جدید <span style="color: #0000ff;">کالسکه</span> با کیفیت عالی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #008000;"><strong><span style="color: #008000;">دانلود رایگان فیلم</span> ایرانی کالسکه با کیفیت خارق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>از وبسایت دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"> </p><p style="text-align: center;" align="center"> </p><div class="irc_mimg irc_hic iQeyAhSButkg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iQeyAhSButkg-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://doostihaa.com/img/uploads/2015/04/Film-Kaleskeh.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for ‫دانلود فیلم کالسکه‬‎" height="414" width="287"></span></div> <p style="text-align: center;" align="center"> </p><p style="text-align: center;" align="center"> </p><p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #000000;">نام فیلم : کالسکه</span></p> <p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #000000;">ژانر : اجتماعی،<span style="color: #000000;">طنز</span></span></p> <p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #000000;">کیفیت : عالی</span></p> <p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #000000;">محصول : ۱۳۹۴ ایران</span></p> <p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #000000;">خلاصه :دانیال عبادی، <span style="color: #000000;">مهران غفوریان</span>،حمید لولایی، <span style="color: #000000;">بهنوش بختیاری</span> و سارا منجزی و …</span></p> text/html 2017-10-23T09:23:41+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود انیمیشن Frozen Fever 2015 http://cafe-serial.mihanblog.com/post/4 <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><span style="color: #800000;"><strong>دانلود انیمیشن Frozen Fever 2015 با لینک مستقیم</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="color: #008000;">دانلودفیلم خارجی</span>،دانلود انیمیشن Frozen Fever 2015 با کیفیت بسیار بالا</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">دانلود رایگان</span> انیمیشن جدید و مهیج Frozen Fever 2015 با کیفیت بسیار خوب</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>از وبسایت دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-3641 " src="http://web.archive.org/web/20150803012653im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/Frozen-Fever.jpg" alt="Frozen-Fever" height="647" width="449"></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : <span style="color: #000000;">انیمیشن Frozen Fever 2015</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">ژانر : انیمیشن،ماجراجویی</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">کیفیت : عالی</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">محصول : <span style="color: #000000;">۲۰۱۵ آمریکا</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">خلاصه : در این عنوان کوتاه تولد آنا است و السا و کریستوف مصمم <span style="color: #000000;">هستند </span>که جشنی برای او بگیرند که تا به حال تجربه نکرده است. اما قدرت یخی السا ممکن <span style="color: #000000;">است</span> چیزی بیش تر از جشن را به خطر بیندازد.</span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <br> text/html 2017-10-23T09:23:05+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم American Sniper 2014 http://cafe-serial.mihanblog.com/post/3 <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">دانلود فیلم American Sniper 2014 با لینک مستقیم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">دانلود فیلم خارجی</span> اکشن <span style="color: #000000;">American Sniper 2014</span> با کیفیت بسیار عالی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">دانلود رایگان فیلم</span> جذاب و تماشایی <span style="color: #000000;">American Sniper 2014</span> با کیفیت فوق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>از وبسایت دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-3191 " src="http://web.archive.org/web/20150803012653im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/1420647938_435.jpg" alt="Americansniper.denamovie.ir" height="672" width="453"></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : American Sniper 2014</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ژانر : اکشن</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">کیفیت : ۷۲۰</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">محصول : ۲۰۱۴ آمریکا</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">خلاصه : تک تیرانداز امریکایی در رابطه با داستان واقعی “کریس کایل” سرباز نیروی دریایی امریکا که توانست تبدیل به ماشین آدم کشی ارتش امریکا شده و رکورد بیشترین کشتن دشمنان در جنگ بعنوان یک اسنایپر امریکایی را از آن خود کند… &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <br><br> text/html 2017-10-23T09:21:53+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم Mortdecai 2015 http://cafe-serial.mihanblog.com/post/2 <p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong><span style="color: #003366;">دانلود فیلم Mortdecai 2015 با لینک مستقیم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="color: #008000;">دانلود فیلم خارجی</span> اکشن Mortdecai 2015 با کیفیت فوق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">دانلود فیلم جدید</span>،دانلود رایگان فیلم <span style="color: #0000ff;">Mortdecai 2015</span> با کیفیت بالا</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">از وبسایت دنا مووی</span></strong></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-3646 " src="http://web.archive.org/web/20150808093442im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/FIN04_Mortdecai_1Sht_EM_26x39.jpg" alt="FIN04_Mortdecai_1Sht_EM_26x39" height="699" width="466"></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : <span style="color: #000000;">Mortdecai 2015</span></span></p> <p style="text-align: right;">ژانر : اکشن،کمدی</p> <p style="text-align: right;">کیفیت : عالی</p> <p style="text-align: right;">محصول : <span style="color: #000000;">۲۰۱۵<span style="color: #000000;"> آمریکا</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">خلاصه : گروهی از خلافکارهای روسی و<span style="color: #000000;"> انگلیسی</span> و شخصی به نام چارلی مردکای که یک <span style="color: #000000;">دلال آثار هنری</span>، خلافکار و شیک پوش ، برای پیدا کردن یک تابلوی دزدیده شده که شایعه شده کدی داخلش وجود دارد ، که محل <span style="color: #000000;">طلاهای</span> گمشده ی نازی‌ها را نشان می‌دهد ، با هم رقابت می‌کنند و …</span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <br> text/html 2017-10-23T09:16:27+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم Jupiter Ascending 2015 http://cafe-serial.mihanblog.com/post/1 <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>دانلود فیلم Jupiter Ascending 2015 با لینک مستقیم</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong>دانلود فیلم جدید و تماشایی Jupiter Ascending 2015 با کیفیت عالی</strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>دانلود رایگان فیلم Jupiter Ascending 2015 با کیفیت فوق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>از وبسایت دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-3649 " src="http://web.archive.org/web/20150808093442im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/jupiter_ascending_xlg.jpg" alt="jupiter_ascending" height="686" width="463"></p> <p style="text-align: right;">نام فیلم : <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Jupiter Ascending 2015</span></span></p> <p style="text-align: right;">ژانر : اکشن</p> <p style="text-align: right;">کیفیت : عالی</p> <p style="text-align: right;">محصول : ۲۰۱۵ آمریکا</p> <p style="text-align: right;">خلاصه : <span style="color: #000000;">داستان فیلم « <span style="color: #000000;">مشتری صعودی</span>» در زمانی رخ می دهد که انسانها در پایین نردبان تکاملی قرار دارند در این بین یک زن <span style="color: #000000;">جوان</span> و عادی (با بازی <span style="color: #000000;">میلا کونیس</span>) به جرم ترور <span style="color: #000000;">ملکه</span> جهان مورد هدف قرار میگیرد چرا که وجود او تهدیدی برای پایان دادن به <span style="color: #000000;">سلطنت</span> ملکه است؛ اما یک نظامی سابق (با بازی <span style="color: #000000;">چنینگ تاتوم</span>) که با مهندسی ژنتیک تغییراتی در بدنش داده شده و نیمه‌گرگ، نیمه‌انسان شده برای نجات ژوپیتر به زمین می‌آید و …</span></p> <p style="text-align: center;"> </p> text/html 2017-10-22T23:12:50+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم ۸۸ ۲۰۱۵ http://cafe-serial.mihanblog.com/post/46 <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">دانلود فیلم ۸۸ ۲۰۱۵ با لینک مستقیم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">دانلود فیلم خارجی</span> جدید ۸۸ ۲۰۱۵ با کیفیت فوق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">دانلود رایگان فیلم </span>مهیج و تماشایی <span style="color: #0000ff;">۸۸</span> ۲۰۱۵ با کیفیت خارق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>سانسور شده از وبسایت دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-3136 " src="http://web.archive.org/web/20150329035653im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/88-2015-480x675.jpg" alt="882014.Denamovie.ir" height="615" width="437"></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : ۸۸ </span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ژانر : اکشن،هیجان انگیز</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">کیفیت : ۷۲۰</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">محصول : ۲۰۱۵ کانادا</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">خلاصه : یک زن جوان خود را در مسافر خانه ای وسط یک جاده می بیند که اصلاً نمیداند کجاست و یا چطوری به آن جا امده است. اما کم کم که فکر میکند یادش می آید که او دل به سفری خشونت آمیز زده برای گرفتن انتقام از مردی که باعث مرگ عشقش بوده است… &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <br><p><br></p> <div align="left"> <div class="tags"><br></div></div> text/html 2017-10-22T23:12:15+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم امروز http://cafe-serial.mihanblog.com/post/45 <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">دانلود فیلم امروز با لینک مستقیم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">دانلود فیلم</span> جدید <span style="color: #0000ff;">امروز</span> با کیفیت بسیار عالی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">دانلود رایگان فیلم</span> ایرانی جدید <span style="color: #0000ff;">امروز </span>با کیفیت خارق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>از وبسایت دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-3146 " src="http://web.archive.org/web/20150329035653im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/5620143638063475426.jpg" alt="emrooz.denamovie.ir" height="642" width="441"></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : امروز</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ژانر : اجتماعی</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">کیفیت : بسیار عالی</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">محصول : ۱۳۹۳ ایران</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">بازیگران : &nbsp;پرویز پرستویی.سهیلا گلستانی.شبنم مقدمی و…</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #333333;">خلاصه : یونس راننده‌</span> تاکسیِ کهنه‌کار، در پایانِ یک روزِ کاری به زن جوانی کمک می‌کند تا به بیمارستان برسد. غافل از اینکه در بیمارستان اتفاقاتِ زیادی در انتظارِ اوست و …</span></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <br><p><br></p> <div align="left"> <div class="tags"><br></div></div> text/html 2017-10-22T23:11:41+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم War Story 2014 http://cafe-serial.mihanblog.com/post/44 <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">دانلود فیلم War Story 2014 با لینک مستقیم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">دانلود فیلم خارج</span>ی جدید War Story 2014 با کیفیت بسیار عالی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">دانلود رایگان</span> فیلم درام فیلم <span style="color: #000000;">War Story 2014 </span>با کیفیت فوق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>سانسور شده از وبسایت دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-3163 " src="http://web.archive.org/web/20150329035653im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/1418243682_igw5xathzwuqjv21ljbgk0v3b1x.jpg" alt="warstory.denamovie.ir" height="671" width="447"></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : War Story 2014</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ژانر : درام</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">کیفیت : ۷۲۰ و ۱۰۸۰</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">محصول : ۲۰۱۴ آمریکا</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">خلاصه : داستان فیلم در مورد یک عکاس جنگ است که اخیرا به سیسیلی آمده است،‌ جایی که قبلا مردی که عاشق او بوده زندگی می کند… &nbsp;</span></span></p> <br><p><br></p> <div align="left"> <div class="tags"><br></div></div> text/html 2017-10-22T23:10:47+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم Desecrated 2015 http://cafe-serial.mihanblog.com/post/43 <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;">دانلود فیلم Desecrated 2015 با لینک مستقیم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;">دانلود فیلم خارجی</span> جدید <span style="color: #000080;">Desecrated 2015</span> با کیفیت بسیار بالا</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #000080;">دانلود رایگان فیلم</span> ترسناک <span style="color: #000080;">Desecrated 2015</span> با کیفیت خارق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>سانسور شده از وبسیایت دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-3167 " src="http://web.archive.org/web/20150329035653im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/1420573692_4333335.jpg" alt="desecrated.denamovie.ir" height="676" width="438"></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : Desecrated 2015</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ژانر : ترسناک،هیجانی</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">کیفیت : ۷۲۰</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">محصول : ۲۰۱۵ آمریکا</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">خلاصه : گروهی برای گذراندن آخر هفته شان به یک مزرعه ی دور از شهر می روند. اما وقتی که به آنجا می رسند پی می برند که صاحب مزرعه دارای گذشته ی تاریک و ترسناکی بوده است که… &nbsp;</span></span></p> <br><p><br></p> <div align="left"> <div class="tags"><br></div></div> text/html 2017-10-22T23:09:01+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم Before I Go To Sleep 2014 http://cafe-serial.mihanblog.com/post/42 <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;">دانلود فیلم Before I Go To Sleep 2014 با لینک مستقیم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#009900"><strong>دانلود فیلم خارجی رازآلود Before I Go To Sleep 2014 با کیفیت بسیار بالا</strong></font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633"><strong>دانلود رایگان فیلم هیجان انگیز Before I Go To Sleep 2014 با کیفیت خارق العاده</strong></font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>سانسور شده از وبسایت دنا مووی</strong></span></p> <div class="irc_mimg irc_hic iUSsWcY5XD8g-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iUSsWcY5XD8g-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://wae.blogs.starnewsonline.com/files/2014/10/before-i-go-to-sleep.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for دانلود فیلم Before I Go To Sleep 2014" height="414" width="282"></span></div><p style="text-align: center;" align="center"><br></p> <p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : Before I Go To Sleep 2014</span></span></p> <p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ژانر : هیجانی،درام،رازآلود</span></span></p> <p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">کیفیت : ۷۲۰ و ۱۰۸۰</span></span></p> <p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">محصول : ۲۰۱۴ انگلستان،فرانسه،سوئد</span></span></p> <p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">خلاصه : زنی به نام کریستین به دلیل تصادف وحشتناکی که در گذشته تجربه کرده دچار فراموشی شده و هر روز صبح که از خواب بر می خیزد هیچ چیز از گذشته ی خود به یاد نمی آورد. تا اینکه یک روز متوجه حقایق وحشتناکی می گردد که او را مجبور می کند از تمام کسانی که اطراف او هستند سوال بپرسد و… &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"> </p> <div align="center"><br></div><p align="center"><br></p> <div align="center"> <div class="tags"><br></div></div> text/html 2017-10-22T23:08:30+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2014 http://cafe-serial.mihanblog.com/post/41 <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="color: #800000;"> دانلود فیلم The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2014 با لینک مستقیم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="color: #800000;"> دانلود فیلم خارجی جدید The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2014 با کیفیت عالی</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="color: #800000;"> دانلود رایگان فیلم پرمخاطب و تماشایی The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2014 با کیفیت خارق العاده</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>سانسور شده از وبسایت دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-3170 " src="http://web.archive.org/web/20150329035653im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/1420614785_vgahvs0bt3fpcpnjqt6udtushto.jpg" alt="hobit.denamovie.ir" height="686" width="438"></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2014</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ژانر : ماجراجویانه،فانتزی</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">کیفیت : ۷۲۰</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">محصول : ۲۰۱۴ آمریکا،نیوزلند</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">خلاصه : گروه تورین به لانه ی اژدها رسیده اند، اما آیا بیلبو و بقیه گروه می توانند «اربور» و گنجینه ی اژدها را بدست آورند؟ و اگر آن را گرفتند، آیا می توانند آن را نگه دارند؟ &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <br><p><br></p> <div align="left"> <div class="tags"><br></div></div> text/html 2017-10-22T23:07:34+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم ۷۱ ۲۰۱۴ http://cafe-serial.mihanblog.com/post/40 <p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong>دانلود فیلم ۷۱ ۲۰۱۴ با لینک مستقیم</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong><span style="color: #003366;">دانلود فیلم خارجی جدید ۷۱ ۲۰۱۴ با کیفیت بسیار عالی</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong><span style="color: #003366;">دانلود رایگان فیلم</span> اکشن و دیدنی <span style="color: #003366;">۷۱ </span>۲۰۱۴ با کیفیت فوق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>&nbsp;از وبسایت دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-3157 " src="http://web.archive.org/web/20150329035653im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/1420571951_71-poster.jpg" alt="71.denamovie.ir" height="654" width="441"></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;"> </p><p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : ۷۱ ۲۰۱۴</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ژانر : اکشن،درام،هیجان انگیز</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">کیفیت : ۷۲۰</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">محصول : ۲۰۱۴ انگلستان</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">خلاصه : داستان فیلم درباره ی یک سرباز جوان و گیج بریتانیایی است که به طور تصادفی توسط واحد نظامی خود پس از آشوب در خیابان های مرگبار بلفاست در سال ۱۹۷۱ رها شده است… &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <br><p><br></p> <div align="left"> <div class="tags"><br></div></div> text/html 2017-10-22T23:06:20+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم Ouija 2014 http://cafe-serial.mihanblog.com/post/39 <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">دانلود فیلم Ouija 2014 با لینک مستقیم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">دانلود فیلم آمریکایی جدید</span> Ouija 2014 با کیفیت عالی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">دانلود رایگان فیلم ترسناک</span> و رعب آفرین Ouija 2014 با کیفیت فوق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>سانسور شده از رسانه دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-2085 " src="http://web.archive.org/web/20150419201227im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/1415566370_234235.jpg" alt="1415566370_234235" height="661" width="441"></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : Ouija 2014</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ژانر : ترسناک</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">کیفیت : ۷۲۰</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">محصول : ۲۰۱۴ آمریکا</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">خلاصه : پس از اینکه دبی (شلی هنینگ) به دلایل نامعلوم خودکشی می کند، صمیمی ترین دوستش به نام لین (اولیویا کوک) تلاش می کند تا متوجه شود چرا دوستش چنین کاری را انجام داده است و در این راه به صفحه اویجا می رسد که مربوط به دوران کودکی این دو می باشد. اقدام بعدی لین این هست که عده ای را دور هم جمع کند تا بتوانند احضار روح کنند و روحِ دبی را بازگردانند اما…</span></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <br><p><br></p> <div align="left"> <div class="tags"><br></div></div> text/html 2017-10-22T23:05:07+01:00 cafe-serial.mihanblog.com . . دانلود فیلم The World Made Straight 2015 http://cafe-serial.mihanblog.com/post/38 <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">&nbsp;دانلود فیلم The World Made Straight 2015با لینک مستقیم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">دانلود فیلم خارجی</span> جدید <span style="color: #000000;">The World Made Straight 2015</span> با کیفیت بسیار بالا</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000000;">دانلود رایگان فیلم</span> جدید و تماشایی <span style="color: #000000;">The World Made Straight 2015</span> با کیفیت خارق العاده</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>سانسور شده از وبسایت دنا مووی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-3201" src="http://web.archive.org/web/20150419201227im_/http://denamovie.ir/wp-content/uploads/1420802371_4pnkdfhwodjd1m15s7sxxa248vu.jpg" alt="the world made.denamovie.ir" height="663" width="442"></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">نام فیلم : The World Made Straight 2015</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">ژانر : درام</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">کیفیت : ۷۲۰</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">محصول : ۲۰۱۵ آمریکا</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">خلاصه : در یک جامعه ی آپالاچیِ روستاییِ خالی از سکنه ، یک مرد جوان سرکش ، در تلاش برای فرار از ظلم و ستمی هستش ، که به گذشته ی او مربوط می شود و… &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <br><p><br></p> <div align="left"> <div class="tags"><br></div></div>